Политика за защита на личните данни
на МИДЛАНД ООД

 
    I.        Въведение и представяне
Мидланд ООД, ЕИК 175223210 е администратор по смисъла на член 26 параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. За целите на настоящия документ Мидланд ООД ще бъде наричан за краткост Администраторът.

Контактна информация:

 • Адрес за кореспонденция: гр. София, жк. „Слатина“, ул. „Владово“ №11
 • Адрес по регистрация: гр. Ихтиман, ул. „Търново“№6
 • Интернет адреси: www.midland.bg
 • Телефони: 02/441 42 41, 0887 19 08 19

За длъжностно лице по защита на данните Администраторът определят Иван Георгиев Рогачев по съвместяване с длъжност Управител. Задължения:

 • разработва и внедрява изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 както се изисква от настоящата политика;
 • пряко отговорен е да гарантира, че както като цяло организацията на Администратора, така и дейността на всеки член на ръководния състав, която се извършва в рамките на неговата област на отговорност, съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • отговаря за управлението на сигурността и риска по отношение на съответствието с политиката;
 • представлява Администратора по всички въпроси, свързани с обработването на данни.

   II.        Дефиниции

Всички термини, използвани в този документ, са в смисъла на дефинирането им в член 4 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).
Други термини, невключени в ОРЗД:

 • „B2B“ – business to business – означава бизнес взаимоотношенията на Мидланд ООД с други бизнес организации и/или лица
 • „B2C“ – business to customers – означава взаимоотношенията на Мидланд ООД с физически лица, потребители на услугите на дружеството. III.        Категории субекти на данни

В бизнес дейността си Администраторът има взаимодействие със следните категории субекти на данни:

 • Представители на юридически лица, информацията за които е публично достъпна в регистрите на Агенцията по вписванията (В2В)
 • Физически лица – потребители на услугите на Администратора или потенциални такива (В2С)
 • Физически лица, наети по трудови договори в Администратора или в други договорни отношения с него.Настоящата политика има за цел да осигури защитата на данните на физическите лица от страна на Администратора.

IV.        Категории лични данни
Съобразно нуждите на дейността си Администраторът събира и обработва следните категории лични данни:

 • Обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, IP адресАдминистраторът не събира и не обработва чувствителни лични данни.

Всички категории лични данни са описани подробно в Регистър на дейностите по обработването на лични данни

  V.        Правни основания за обработване на данните

1. Съгласие:
Администраторът поддържа информация за данните, събрани въз основа на съгласие на субекта, като за всеки един случай може да докаже, че даденото съгласие е:

 • свободно изразено – не дадено под натиск или заплаха от неблагоприятни последици;
 • конкретно – отделно съгласие за всяка конкретно определена цел, а когато е относимо – и за конкретна категория лични данни;
 • информирано – дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация;
 • недвусмислено – не се извлича или предполага на основата на други изявления или действия на лицето;
 • изрично изявление или ясно потвърждаващо действие –не се приема за съгласие мълчанието на даден субект на данни.

Администраторът поддържа документация (на хартия или в електронен вид) за изразеното съгласие с цел доказване пред компетентните органи.
Администраторът е подсигурил възможност за оттегляне на даденото съгласие по всяко време.

2. Сключване или изпълнение на договор
3. Законово задължение

Всички категории лични данни със съответното основание за обработване са описани подробно в Регистър на дейностите по обработването на лични данни.

VI.        Цели на обработването на данни
1. Трудови правоотношения – по трудови и граждански договори, сключени от Администратора
2.Счетоводно отчитане
3.Търговска и маркетингова дейност
4.Съгласно договорни отношения с контрагенти
Всички цели на обработването на данни са описани подробно в Регистър на дейностите по обработването на лични данни.

VII.        Предоставяне на личните данни
Администраторът осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, в случай че поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността, извършвана от организацията.
Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Длъжностното лице за защита на данните.
Извън организацията Администраторът предоставя данни на следните контрагенти:
Публични органи – Национална агенция по приходите (НАП), Национален осигурителен институт (НОИ)
На други обработващи лични данни съобразно нуждите на бизнес дейността:

 • Счетоводната фирма, обслужваща Администратора;
 • IT компании, поддържащи интернет сайта на Администратора, имейл платформата и информационната система, складов и ERP софтуер;

Всички получатели на данни са описани подробно в Регистъра на дейностите по обработването на лични данни.

VIII.        Трансфер на данните
Администраторът събира и обработва електронни адреси на потенциални и настоящи клиенти чрез своя интернет сайт www.midland.bg и внедрения в него електронен магазин, разработени от Уебрикс ООД, ЕИК 200289215.
Извън т.1 Администраторите третират всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регламент като “трети страни”) като незаконен, освен ако няма подходящо ниво на защита на основните права на субектите на данни.
Изключения: прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия:

 • предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;
 • предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;
 • предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • предаването е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

 IX.        Съхранение и унищожение на данните

Администраторът не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение целите, за които са били събрани данните.
Администраторът може да съхраняват данни за по-дълги периоди единствено, ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.
Процедурата за съхраняване и унищожаване на данните, приета от Администратора се прилага във всички случаи.
Личните данни ще бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 

X.        Оценка на риска
Администраторът са наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.
Администраторът оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Извършват се оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни и във връзка с обработването, предприето от други организации от името на Администраторът.
Администраторът управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила.
Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че Администраторът ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, трябва да бъде предадено за преглед от страна на Длъжностното лице за защита на данните.
Ако ДЛЗД има сериозни опасения или относно потенциалната вреда или опасност, или относно количеството на съответните данни, то следва да ескалира въпроса пред надзорния орган.
Длъжностното лице по защита на данните прави периодичен (ежегоден) преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в Регистъра на дейностите по обработване в светлината на всякакви промени в дейностите на АДМИНИСТРАТОРА.

 XI.        Мерки за сигурност
Администраторът е осигурил съответните технически и организационни мерки за сигурност на обработваните данни, подробно описани в Регистъра на дейностите по обработването на данни.
Всички служители / работници на Администратора са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които Администраторът събират, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако АДМИНИСТРАТОРЪТ не е дал такива права на тази трета страна , като са сключили договор и/или клауза за поверителност.
Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.

XII.        Принципи при защита на данните
Администраторите извършват цялата обработка на лични данни в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Администраторите имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност: Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

 • Законосъобразно – с идентифицирана законна основа или правно основание.
 • Добросъвестно – Администраторът предоставя необходимата информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител), включително изискванията за събиране на данни в новите информационни системи, трябва да включват декларация за добросъвестно обработване или да бъдат одобрени от ДЛЗД.

 • Прозрачно – във всеки един момент Администраторът може да предостави обобщена, кратка и разбираема информация чрез интернет сайта си или по друг достъпен за субектите на данни начин относно:
  • идентифициране на дружеството или организацията – наименование и контакти, включително с Длъжностното лице по защита на данните, ако има такова (адрес, електронна поща, телефон и т.н.);
  • какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват;
  • категориите получатели на лични данни извън дружеството или организацията, както и дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС;
  • срока за съхранение на данните;
  • съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им;
  • правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда;
  • дали предоставянето на лични данни е задължително по закон или договорно изискване, както и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
  • (ако е приложимо) дали има автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Ограничение на целите

Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели и не се обработват по-нататък по начин, неотговарящ на тези цели.
По-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“).

Свеждане на данните до минимум
Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел с оглед спазване на принципа на минимално необходимото.
ДЛЗД/Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури Администраторът да не събира информация, която не е строго необходима за целта, за която тя е получена.
Длъжностното лице по защита на данните ще гарантира, че на годишна основа всички способи за събиране на данни се преглеждат, за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, и не са прекомерни.
Данните, които се съхраняват от администратора на данни, трябва да бъдат преглеждани и актуализирани при необходимост. Не се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.
Длъжностното лице за защита на данните е отговорно да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.
Задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от АДМИНИСТРАТОРА, са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначен за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.
От служителите / работниците ( клиентите / други) се изисква да уведомяват Администратора за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на Администратора е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.
Длъжностното лице по защита на данните носи отговорност да се гарантира, че са налице подходящи процедури и политики за поддържане на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обемът на събраните данни, скоростта, с която може да се промени, други релевантни фактори.
Най-малко на годишна база Длъжностното лице по защита на данните ще преглежда сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от АДМИНИСТРАТОРА, като се позовава на инвентаризацията на данните и ще идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни ще бъдат надеждно унищожени в съответствие с процедурите и правилата на администратора.
Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните е отговорно за съответствие с искания за корекция на данни в рамките на един месец. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако АДМИНИСТРАТОРЪТ реши да не се съобрази с искането, Длъжностното лице по защита на данните трябва да отговори на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.
Длъжностното лице за защита на данните е отговорно за вземане на подходящи мерки, в случаите когато организациите на трети страни имат неточни или остарели лични данни, да ги информира, че информацията е неточна или остаряла и е да не се използва за вземане на решения  относно лицата, да информира съответните страни и да препраща всяка корекция на лични данни към  третите страни, където това е необходимо.
Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат съхранявани по подходящ начин (минимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните. Длъжностното лице за защита на данните специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.
Длъжностното лице за защита на данните специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.
Лични данни ще бъдат пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, а след като е преминал срокът им на съхранение, те трябва да бъдат надеждно унищожени по указания в тази процедура ред.
Точност: Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходимите усилия, за да е възможно незабавното им (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.
Ограничение на съхранението: Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването. 
Цялостност и поверителност:

Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурността им, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
Длъжностното лице за защита на данните оценява риска като взема предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от АДМИНИСТРАТОРА.
При определянето на това доколко уместно е обработването, Длъжностното лице по защита на данните трябва също така да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите. 
Спазване на принципа на отчетност

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.
АДМИНИСТРАТОРЪТ ще доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

XIII.        Практическо упражняване на права от субектите на данните

Администраторите осигуряват практическа възможност за упражняване на правата, които Регламент 2016/679 предоставя на субектите на данни:

 • право на достъп до личните данни, които се обработват от дружеството/организацията;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

Администраторът има разписани вътрешни процедури за приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от физически лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни и създаване на организация за прилагането им на практика.

XIV.        Уведомяване за нарушение на сигурността на данните

В случай на нарушение на сигурността на личните данни Администраторът, като администратор на лични данни, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни КЗЛД като надзорен орган за Република България, компетентен в съответствие с член 55, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица. Уведомлението до надзорния орган съдържа причините за забавянето, когато не е подадено в срок от 72 часа.
Администраторът, като обработващ лични данни уведомява администратора без ненужно забавяне, след като узнае за нарушаване на сигурността на лични данни.
В уведомлението се съдържа най-малко следното:

 • описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителният брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
 • посочване на името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече информация;
 • описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
 • описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Когато и доколкото не е възможно информацията да се подаде едновременно, информацията може да се подаде поетапно без по-нататъшно ненужно забавяне.
Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, последиците от него и предприетите действия за справяне с него. Тази документация дава възможност на надзорния орган да провери дали е спазен член 33 от ОРЗД.XV.        Декларация относно политиката по защита на личните данни

Администраторът се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата, чиито лични данни Администраторът събират и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.

Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни , включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

Длъжностното лице по защита на данните отговаря за преразглеждането на Регистъра на дейностите по обработване ежегодно в светлината на всякакви промени в дейностите на Администраторите, както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.

Тази политика се прилага за всички служители/работници и партньори на Администратора като външни доставчици, счетоводни и IT компании. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане във възможно най-кратък срок на съответните държавни органи.

Партньори и трети лица, които работят с или за Администратора, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от Администратора, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които Администраторът е поел, и което дава право на АДМИНИСТРАТОРА да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

XVI.        Документиране и отчетност

Администраторът е създали процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в работният поток от данни се установяват:

 • бизнес процесите, които използват лични данни;
 • източниците на лични данни;
 • броя на субектите на данни;
 • описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;
 • дейностите по обработване;
 • целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
 • правното основание за обработването;
 • получателите или категориите получатели на личните данни;
 • основните системи и места за съхранение;
 • всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
 • сроковете за съхранение и заличаване.

Във връзка с точка 1, Администраторите изготвят и актуализират периодично следните документи съгласно Регламент 2016/679

 • Вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни в организацията със следната информация:
  • името и координатите за връзка на всички съвместни администратори, на представителите на администраторите и на Длъжностното лице по защита на данните;
  • целите на обработването;
  • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
  • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
  • когато е приложимо – предаването на лични данни на трета държава или международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или международна организация, документация за подходящите гаранции;
  • предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
  • общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.
 • Вътрешна политика за защита на личните данни в организацията (настоящият документ).
 • Договори с обработващи лични данни с цел включване в тях на всички задължителни реквизити съгласно чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.

Други процедури и правила:

 • Процедура за управление на исканията на субектите
 • Процедура за начините на комуникация при жалби
 • Процедура за получаване на съгласие за обработване на данните и по оттегляне на съгласието от субекта на данните
 • Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, която включва и оценка на риска и избор на подходящи технически и организационни мерки
 • Правила за възлагане на работа на подизпълнители
 • Процедура по уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни.

Декларации и договори:

 • Декларация за поверителност
 • Форма за искане от субект на данните
 • Декларация за съгласие на субекта на данните
 • Форма за оттегляне на съгласието от субекта на данните

XVII.        Промени в тази политика

Всички промени, които може в бъдеще бъдат направени в тази политика, ще бъдат публикувани на посочения сайт.
Последна промяна: 23 май 2018 г. 

Платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Регистър на дейностите по обработка на лични данни ВИЖ